sản phẩm trưng bày của các HTX tại buổi lễ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của các HTX đóng trên địa bàn

Sản phẩm trưng bày của HTX Sơn Thịnh

Sản phẩm trưng bày của HTX Minh Phát

Sản phẩm trưng bày của HTX NLN Tú Thịnh

Sản phẩm trưng bày của HTX Toàn Thắng

Sản phẩm trưng bày của HTX Đại Thắng

Sản phẩm trưng bày của HTX Minh Tâm

Tin cùng chuyên mục